Shrnutí podpory VHCN v EU

2.12.2022 Evropská komise přijala revidované Sdělení o státní podpoře pro širokopásmové sítě („Pokyny pro širokopásmové připojení“). https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7595https://competition-policy.ec.europa.eu/public-consultations/2021-broadb... Link na PDF pokynů:https://competition-policy.ec.europa.eu/document/download/124c08a6-1dfd-... Komplexní přehled EU legislativy:https://competition-policy.ec.europa.eu/sectors/electronic-communication... Revidované obecné zásady pro širokopásmové připojení stanoví pravidla, podle kterých bude Komise posuzovat opatření státní podpory oznámená členskými státy na podporu zavádění a zavádění širokopásmových sítí v EU. Nové pokyny vstoupí v platnost prvním dnem po jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, což se očekává v lednu 2023. Hlavní principy nových pokynů: - Sladit práh veřejné podpory pro pevné sítě s nejnovějším technologickým a tržním vývojem. Tyto změny umožní členským státům investovat do oblastí, kde trh neposkytuje a pravděpodobně nebude poskytovat koncovým uživatelům rychlost stahování alespoň 1 Gbps a rychlost odesílání alespoň 150 Mbps. Jakákoli státní investice bude muset alespoň ztrojnásobit dostupnou rychlost stahování a v konkurenčních oblastech poskytnout rychlost stahování alespoň 1 Gbps a rychlost odesílání 150 Mbps. - Zavést nový hodnotící rámec pro nasazení mobilních (včetně 5G) sítí. Nové pokyny umožní členským státům podporovat mobilní sítě tam, kde by investici jinak soukromí operátoři neprovedli a která není zaručena jinými opatřeními, jako jsou povinnosti týkající se pokrytí spojené s využíváním určitého rádiového spektra. - Zjednodušit některá pravidla s cílem usnadnit praktické uplatňování pokynů a snížit byrokracii pro společnosti a veřejné orgány. Revidované pokyny například umožňují členským státům vyžadovat od operátorů, aby poskytovali nejvhodnější soubor produktů velkoobchodního přístupu v závislosti na situaci hospodářské soutěže v dané oblasti a poptávce po konkrétních produktech. - Vyjasnit a poskytnout další pokyny k některým klíčovým pojmům, které jsou důležité pro posouzení státní podpory prováděné Komisí, jako je mapování, veřejné konzultace, výběrové řízení, ceny za velkoobchodní přístup a mechanismy zpětného získání. Konkrétní zásadní změny oproti stávajícím pravidlům v Pokynech ke státní podpoře pro širokopásmové sítě: Odst. 19/d - „pevnou superrychlou přístupovou sítí“ se rozumí pevná přístupová síť poskytující širokopásmové služby o rychlosti stahování alespoň 100 Mb/s (dále jen „pevné superrychlé širokopásmové služby“); Odst. 54 - V současné fázi vývoje trhu a vzhledem ke zjištěným potřebám koncových uživatelů může selhání trhu existovat v případě, že trh koncovým uživatelům neposkytuje a pravděpodobně nebude poskytovat rychlost stahování alespoň 1 Gb/s a rychlost odesílání alespoň 150 Mb/s. Odst. 56 - Komise se proto domnívá, že v oblastech, v nichž existuje nebo je věrohodně plánována alespoň jedna pevná síť poskytující rychlost stahování alespoň 1 Gb/s a rychlost odesílání alespoň 150 Mb/s, nebo v nichž lze existující síť (sítě) modernizovat tak, aby poskytovala (poskytovaly) rychlost stahování alespoň 1 Gb/s a rychlost odesílání alespoň 150 Mb/s, nedochází k selhání trhu. Síť se považuje za modernizovatelnou k poskytování těchto rychlostí, jestliže může takový výkon poskytnout na základě marginální investice, jako je modernizace aktivních komponentů. Odst. 58 - V oblastech, v nichž existují nebo jsou věrohodně plánovány alespoň dvě nezávislé pevné superrychlé sítě, jsou širokopásmové služby obvykle poskytovány za konkurenčních podmínek (hospodářská soutěž založená na vlastní infrastruktuře). Je tedy pravděpodobné, že se jedna nebo více takových sítí budou vyvíjet tak, aby poskytovaly rychlost stahování alespoň 1 Gb/s a rychlost odesílání alespoň 150 Mb/s, aniž by byl třeba zásah státu. ale zásadní je odst. 59: Odst. 59 - Pravděpodobnost, že se sítě v oblastech popsaných v bodě 58 budou vyvíjet směrem k zajištění rychlosti stahování alespoň 1 Gb/s a rychlosti odesílání alespoň 150 Mb/s, však může s ohledem na současnou fázi vývoje techniky rovněž záviset na objemu investic potřebných k zavádění sítí poskytujících dané rychlosti. V důsledku toho pro tyto oblasti platí, že: a) v případě, že žádná z existujících nebo věrohodně plánovaných sítí neposkytuje rychlost stahování alespoň 300 Mb/s, je nepravděpodobné, že by se vyvíjely směrem k poskytování rychlosti stahování alespoň 1 Gb/s a rychlosti odesílání alespoň 150 Mb/s. Zásah státu proto může být povolen, za předpokladu že jsou splněna všechna kritéria slučitelnosti stanovená v těchto pokynech; b) pokud alespoň jedna z existujících nebo věrohodně plánovaných sítí poskytuje rychlost stahování alespoň 300 Mb/s, ale neposkytuje rychlost stahování alespoň 500 Mb/s53, provede Komise podrobnější analýzu, aby posoudila, zda se alespoň jedna z existujících nebo věrohodně plánovaných sítí bude vyvíjet směrem k poskytování rychlosti stahování 1 Gb/s a rychlosti odesílání 150 Mb/s a zda je nutný zásah státu. Pokud členský stát neprokáže, že i) na základě mapování a veřejné konzultace ve stanovených cílových oblastech přetrvává selhání trhu, neboť se žádná síť nebude vyvíjet směrem k poskytování rychlosti stahování alespoň 1 Gb/s a rychlosti odesílání alespoň 150 Mb/s, a ii) zamýšlený zásah státu splňuje všechna kritéria slučitelnosti stanovená v těchto pokynech, Komise bude pravděpodobně na takový zásah státu pohlížet negativně; c) pokud alespoň jedna z existujících nebo věrohodně plánovaných sítí poskytuje rychlost stahování alespoň 500 Mb/s, je pravděpodobné, že se alespoň jedna z existujících nebo věrohodně plánovaných sítí bude vyvíjet směrem k poskytování rychlosti stahování alespoň 1 Gb/s a rychlosti odesílání alespoň 150 Mb/s. Státní podpora proto obecně není nezbytná a Komise bude pravděpodobně na takový zásah státu pohlížet negativně; Definice bílých a šedých oblastí: Odst. 100 - Bílé oblasti jsou oblasti, ve kterých neexistuje ani se v příslušném časovém horizontu věrohodně neplánuje žádná pevná superrychlá síť. Odst. 101 - Šedé oblasti jsou oblasti, ve kterých existuje nebo je v příslušném časovém horizontu věrohodně plánována pouze jedna pevná superrychlá síť. Odst. 102 - Aby se dosáhlo zásadní změny, musí v bílých a šedých oblastech zásah státu splňovat obě tyto podmínky: a) alespoň ztrojnásobit rychlost stahování ve srovnání s existující sítí; b) představovat významnou novou investici do infrastruktury, která na trh přinese významné nové schopnosti sítě Je umožněno sloučení/překryv bílých a šedých oblastí za podmínek: Odst. 105 - Vhodné řešení může spočívat v umožnění omezeného překrytí existující pevné superrychlé sítě spojující koncové uživatele v šedé oblasti, která je součástí smíšené oblasti. V takových situacích může být pro účely posouzení zásahu státu celá cílová oblast považována za „bílou“ za předpokladu, že členský stát prokáže, že jsou splněny tyto podmínky: a) z výsledků veřejné konzultace vyplývá, že překrytí nepatřičně nenarušuje hospodářskou soutěž; b) překrytí je omezeno na maximálně 10 % všech prostorů v cílové oblasti; c) požadavky na zásadní změnu stanovené v oddíle 5.2.3.1.1 pro bílé oblasti jsou splněny a státem financovaná síť poskytuje podstatně lepší služby, než jaké jsou k dispozici v šedé části smíšené oblasti. Požadavky na zásadní změnu stanovené v oddíle 5.2.3.1.1 pro šedé oblasti nemusí být splněny. Je možná dotace i v černých oblastech: Odst. 107 - Černé oblasti jsou oblasti, v nichž existují nebo jsou v příslušném časovém horizontu věrohodně plánovány alespoň dvě pevné superrychlé sítě. Odst. 108 - Pokud zásah státu splňuje podmínky stanovené v oddíle 5.2.2.1, musí státem financovaná síť splňovat všechny tyto podmínky: a) alespoň ztrojnásobit rychlost stahování ve srovnání s existující sítí; b) poskytovat rychlost stahování alespoň 1 Gb/s a rychlost odesílání alespoň 150 Mb/s; c) představovat významnou novou investici do infrastruktury, která na trh přinese významné nové schopnosti sítě. Jako upozornění na závěr bych chtěl ještě zmínit definici výkonnosti pevných přístupových sítí pro mapování z Přílohy k Pokynům: 2.1. KRITÉRIA PRO MAPOVÁNÍ VÝKONNOSTI PEVNÝCH PŘÍSTUPOVÝCH SÍTÍ Podle bodu 73 písm. a) těchto pokynů musí členské státy posoudit výkonnost sítí vyjádřenou alespoň z hlediska rychlosti stahování a nahrávání dat, které jsou nebo budou k dispozici koncovým uživatelům za podmínek v době provozní špičky. Podmínkami v době provozní špičky definovanými v bodě 19 písm. k) těchto pokynů se rozumí podmínky, které existují v situaci, kdy alespoň 10 % uživatelů (jak připojených, tak potenciálních) souběžně přenáší nejvyšší nominální rychlostí (nejvyšší rychlost uvedenou ve smlouvách koncových uživatelů), kterou operátor každému z nich poskytuje, a to jak ve směru k uživateli, tak ve směru od uživatele, což odpovídá běžné definici míry agregace (oversubscription).

Přihlásit se k odběru novinek

Chcete mít přehled o nových tématech z ICT průmyslu?
Staňte se naším členem a nic vám neunikne!

Stát se členem